Na skróty
Fundacja ARMAG: Informacje o projekcie AIRPOMERANIA
Informacje o projekcie AIRPOMERANIA

Kalendarium

 

27 marca 2009 roku  Fundacja ARMAAG składa wniosek na realizację projektu : "Budowa regionalnego sytemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim  AIRPOMERANIA ".

 

Opis projektu:

Realizowane przedsięwzięcie obejmuje dwa powiązane ze sobą, uzupełniające się główne komponenty:

  •   Rozbudowę sieci automatycznego monitoringu zanieczyszczenia powietrza

 oraz

  •   Budowę regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza

Ze względu na obowiązujący podział kompetencji w zakresie oceny jakości środowiska pomiędzy różnymi organami administracji publicznej, dla osiągnięcia maksymalnej efektywności zaangażowanych środków projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją ARMAAG, pełniącą rolę partnera wiodącego i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W ramach pierwszego komponentu istniejąca sieć monitoringowa WIOŚ zostanie poszerzona o 4 dodatkowe stacje monitoringowe w Kościerzynie (strefa Kartusko-Kościerska), Lęborku (strefa Lęborsko-Słupska), Malborku (strefa Malborsko-Sztumska) oraz stację tła pozamiejskiego w Nowej Karczmie. Wyniki pomiarów z budowanych stacji referencyjnych wraz z wynikami modelowania rozkładów stężeń powietrza w danych obszarach pozwolą na wykonanie ocen jakości powietrza zgodnych z najwyższymi standardami. W ramach tego komponentu przewidziane zostało również doposażenie laboratoriów inspektoratu w specjalistyczny sprzęt analityczny konieczny do wykonania analiz prób pobieranych w stacjach monitoringu powietrza.

Za budowę regionalnego systemu odpowiedzialna będzie Fundacja ARMAAG. System zarządzania informacją o jakości powietrza obejmuje wspomaganie wykonania ocen jakości powietrza w województwie pomorskim, system ostrzegawczo-alertowy, raportowanie bieżące, prowadzenie baz i bibliotek emisji, imisji i parametrów meteorologicznych, wykonywanie prognoz stanu jakości powietrza, udostępnianie informacji pomiarowej i prognostycznej on-line, wspomaganie wykonywania programów naprawczych i monitorowanie ich realizacji, przygotowanie danych do planów zagospodarowania oraz działania mające na celu edukację ekologiczną. System zakłada integralność zarządzania w sytuacji rozproszonych kompetencji pomiędzy uczestnikami systemu ocen jakości powietrza. Docelowymi podmiotami korzystającymi z zasobów systemu będą: Urząd Marszałkowski, WIOŚ, Wojewoda, starostowie, gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, instytucje realizujące inwestycje wpływające na stan powietrza, lekarze, a przede wszystkim społeczeństwo Pomorza. W ramach projektu utworzone zostaną:

  •       referencyjny system automatycznego monitoringu powietrza w województwie pomorskim,
  •       regionalny system oceny jakości powietrza w oparciu o dane pomiarowe i wyniki modelowania,
  •       system zapewnienia jakości danych,
  •       system monitorowania rezultatów programów naprawczych,
  •       system informacji publicznej (strona www oraz sieć paneli ENVIRONet).

W projekcie przewidziano wykonanie i wdrożenie procedur ostrzegawczo-alarmowych  w sytuacjach przekroczeń stężeń substancji wprowadzanych do powietrza oraz budowę i zasady prowadzenia bibliotek i archiwum zasobów informacji związanych z jakością powietrza atmosferycznego.

Ze względu na wymaganą ciągłość realizacji funkcji systemu oraz eliminację przerw związanych z pracami utrzymaniowymi proponowanym w projekcie podejściem jest rozproszenie systemu poprzez zduplikowanie krytycznych funkcji w centrach umieszczonych w infrastrukturze każdego z uczestników projektu (ARMAAG i WIOS). Drugie z centrum będzie mogło przejmować kluczowe funkcje w przypadku niedostępności podstawowego węzła systemu.

Planowany system będzie oparty na oprogramowaniu o otwartej architekturze umożliwiającej jego poszerzane o dalsze moduły zwiększające jego funkcjonalność. Przyjęte w ramach systemu metody modelowania rozkładu stężeń oraz weryfikowania programów naprawczych należą do najefektywniejszych obecnie dostępnych. Szacuje się że metody te (wciąż rozwijane i ulepszane) będą stosowane w okresie minimum 15 lat. System jest tak skonstruowany, iż w przypadku pojawienia się lepszych metod modelowania będzie można z nich skorzystać.

W ramach projektu planuje się włączenie do sieci monitoringu automatycznego wykorzystywanych w systemie zarządzania informacją o zanieczyszczeniach powietrza również innych, istniejących obecnie i planowanych stacji prywatnych.

Zakończenie projektu planuje się na listopad 2012 r.
Numer rejestracyjny wniosku WND-RPPM.05.03.00-000002/09

16 kwietnia 2009 roku:   zakończenie oceny formalnej

1 czerwca 2009 roku:    przekazanie wniosku do oceny strategicznej

9 czerwca 2009 roku:    Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 695/22/09 o wybraniu projektu AIRPOMERANIA do dofinansowania ze środków RPO

1 grudnia 2009 roku:   1  grudnia 2009 roku  podpisano uroczyście w Urzędzie Marszałkowskim  umowę  na projekt pt: " Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza  w województwie pomorskim AIRPOMERANIA". 

21 grudnia 2009 r.: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Projekt i budowę systemu AIRPOMERANIA".

2 lutego 2010 r. rozstrzygnięcie przetargu i wybór oferenta.

15 lutego 2010 r.  podpisanie umowy z Wykonawcą, którym jest Konsorcjum : BSiPE EKOMETRIA sp. z o.o., DAC System, Zjednoczenie.com.

24.03.2010 r. spotkanie  w Starostwie Powiatowym w  Wejherowie

29.03.2010 r. spotkanie  w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim

09.04.2010 r. spotkanie  w Starostwie Powiatowym w  Słupsku (spotkanie w Urzędzie Miejskim)

13.04.2010 r. spotkanie  w Starostwie Powiatowym w  Kościerzynie

 

więcej informacji na stronie  :

http://airpomerania.pl/ 2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com